Уважаеми членове,

 

Съгласно закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава, ви каним на Извънредно общо събрание на Сдружение Спортен Клуб “БЕГАЧ”, което ще се проведе на 07.06.2023 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор.

 

Събранието ще се проведе със следния

 

ДНЕВЕН РЕД

        • Освобождаване на член на Управителния Съвет Григор Върбанов.
        • Избор на нов член на Управителния Съвет.

Кандидатури за член на Управителния Съвет се приемат до 02.06.2023 до 18:00, през формата на интернет страницата(тук) или писмено в офиса на Сдружението.

Всеки присъстващ член на СК Бегач има право на един глас. Член може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно (тук). Преупълномощаване не се допуска.

За избран член на УС ще се смята лицето получило най-много гласове.

Председател на СК Бегач