УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СПОРТЕН КЛУБ “БЕГАЧ”, ЕИК: 176247591

 

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Правен статут

 

Чл.1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено и действащо съгласно този Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и българското законодателство.

 

Чл.2. Сдружението представлява своите членове пред Българската Федерация по Лека Атлетика, пред държавата и пред съответните международни организации.

 

Чл.3. Сдружението осъществява дейността си според традициите на спортното движение в Република България и Етичния кодекс на сдружението.

 

Раздел II

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 

Наименование

 

Чл.4. Наименованието на сдружението е Спортен клуб “Бегач”, а в съкращение –

СК “Бегач”. Наименованието на сдружението се изписва на английски език Begach Running Club.

 

Седалище и адрес на управление

 

Чл.5. Седалището и адресът на управление на сдружението е в Република България, гр. София, п.к. 1142, Район Средец, ул. Евлоги и Христо Георгиеви № 85, етаж приземен.

 

 

Раздел III

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

 

Цели

 

Чл.6. Сдружението има за основни цели: развиване и популяризиране на всички видове бегови и кардио спортове; развиване и популяризиране на всички лекоатлетически спортове; подкрепяне интересите и защитата на правата на хората, занимаващи се с такива спортове; организиране на лекоатлетически и бегови състезания и маратони във всякакви формати; организиране на тренировъчния процес на състезатели и любители по лека атлетика, маратони и всякакви видове бегови дисциплини; популяризиране на любителския спорт и здравословния начин на живот; координиране на подготовката и повишаване квалификацията на индивидуалните членове на сдружението и други лица; координиране на дарителски инициативи; съдействие на членовете на сдружението и на други организации и лица във връзка с държавни и международни състезания и прояви; установяване и осъществяване на взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност; организиране и оказване на съдействие при организирането на срещи, семинари и конференции по темите на спорта; събиране, архивиране, разпространяване на информация и статистика за проявите организирани от сдружението, както и за други спортни постижения и събития. Средства за постигане на целите

Чл.7. За постигане целите по чл.6, сдружението организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на своите членове в национални и/или международни прояви, организира и различни несъстезателни обучения и конференции.

 

Чл.8. Финансови средства за постигане на тази дейност ще се събират от членски внос, доброволни дарения и допълнителна стопанска дейност.

 

Допълнителна стопанска дейност

Чл.9. (1) За постигане на целите си и подпомагане  на основната си дейност, сдружението извършва и допълнителна стопанска дейност, както следва: организиране и администриране на лекоатлетически състезания, маратони и всякакъв вид бягания, спортни прояви и състезания на територията на Република България; организиране на тренировъчна и спортно-техническа дейност в сферата на леката атлетика и бяганията; предоставяне на услуги за организиране и провеждане на спортни прояви от други организации; осъществяване на рекламна дейност, съобразена със законовите разпоредби и изисквания, регламентиращи тази дейност; управление, стопанисване и ползване на спортни и/или други имоти и съоръжения; управление и разпределяне на дарения; търговия със спортни и рекламни артикули; всякаква друга, незабранена от закона дейност. 

(2) Сдружението може да осъществява и други стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от закона.

(3) Приходите от допълнителните стопански дейности по чл. 9, ал.1 и ал.2 се използват за постигане целите на сдружението.

 

Раздел IV

ВИД НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.10. Сдружението се учредява с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.11. Сдружението ще осъществява дейност на спортен клуб с общественополезна полза и в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, този Устав и приложимото законодателство за развитието и практикуването на спортове и дейности в страната.

 

Раздел V

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.12. Предметът на дейност на сдружението се изразява в:

 1. организиране и администриране на лекоатлетически състезания, маратони и всякакъв вид бягания, спортни прояви и състезания на територията на Република България;
 2. организиране на тренировъчна и спортно-техническа дейност в сферата на леката атлетика и бяганията;
 3. предоставяне на услуги за организиране и провеждане на спортни прояви от други организации;
 4. осъществяване на рекламна дейност, съобразена със законовите разпоредби и изисквания, регламентиращи тази дейност;
 5. управление, стопанисване и ползване на спортни и/или други имоти и съоръжения;
 6. управление и разпределяне на дарения;
 7. търговия със спортни и рекламни артикули;
 8. всякаква друга, незабранена от закона дейност;

 

Раздел VI

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. (1) Органите на сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет.

(2) По решение на Управителния съвет могат да се създават временни помощни и консултативни органи.

 

Раздел VII

ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Общо събрание

Чл.14. (1) Общото събрание е върховен колективен орган на сдружението. То се състои от всички членове на сдружението. Юридическите лица-членове на сдружението участват в Общото събрание чрез свой представител.

 

Права на Общото събрание

Чл.15. Общото събрание:

 1. променя и допълва настоящия Устав;
 2. приема, променя и допълва Етичен кодекс на сдружението;
 3. приема основните насоки и ежегодните програми за дейността на сдружението;
 4. приема бюджета на сдружението;
 5. определя членския внос и начина на неговото плащане;
 6. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. взема решение за участие в други организации;
 9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 10. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. взема решение за имуществени вноски;
 13. решава други въпроси относно дейността на сдружението.

 

Провеждане на Общо събрание

Чл.16. (1) Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно.

(2) Извънредно Общото събрание може да бъде проведено по всяко време, когато важни причини налагат това, при спазване на съответния ред за свикване на Общо събрание, предвиден в този Устав.

(3) Събранието се ръководи от Председателя на Управителния съвет или при негово отсъствие – от определен от Управителния съвет член на сдружението.

 

Свикване на Общо събрание

Чл.17. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай, Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или упълномощено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, както и на началната Интернет страница на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

 

Кворум

Чл.18. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Право на глас. Упълномощаване

Чл.19. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Член може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Вземане на решения

Чл.20. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас, доколкото друго не е предвидено в този Устав и/или ЗЮЛНЦ.

(2) За решенията по чл.15 – т.1, т.7, т.10 и т.12 се изисква мнозинство ⅔ от всички членове.

(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

 

Управителен съвет

Чл.21. (1) Управителният съвет е управителен орган на сдружението и се състои от 5 пълнолетни и дееспособни физически лица. За член на управителния съвет може да бъде избрано лице което е:

– член на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ “БЕГАЧ” в последните две  години преди изборите;

– било е доброволец на минимум 3 събития в предходната година на годината на изборите.

(2)  Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години.

(3) При избора на нов член на УС в рамките на мандата, на мястото на прекратен мандат, същият упражнява правата и задълженията като член на УС до приключването на целият мандат на УС.

(4) При подаването на оставка за предсрочно прекратяване на мандата на всеки член на УС, освен при смърт, правомощията не се считат за прекратени, докато не се заличи освободеното лице.

(5) Управителния съвет избира от своя състав председател.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.

 

Правомощия на Управителния съвет

Чл.22. Управителният съвет:

 1. представлява сдружението като определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. организира и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. организира и ръководи изпълнението на плана и бюджета на сдружението;
 4. приема и изключва членове на сдружението;
 5. изготвя предложения за изменения и допълнения на този Устав;
 6. разработва планове за развитието и дейността на сдружението;
 7. изготвя бюджета на сдружението и го предлага за приемане от Общото събрание;
 8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
 9. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав;
 10. подготвя и внася в Общото събрание проект за отчет на дейността на сдружението;
 11. взема решение за извършване на ликвидация на сдружението;
 12. взема решения за създаване на временни помощни и консултативни органи;
 13. взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правата на друг орган.

 

Заседания на Управителния съвет. Свикване

Чл.23. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или при негово отсъствие – от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Заседания на управителния съвет се провеждат поне четири пъти в годината.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на ⅓ от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

 

Кворум

Чл.24. (1) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

Вземане на решение

Чл.25. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22 – т.5, т.9 и т.11 – с мнозинство от всички членове.

(2) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.  

 

Председател

Чл.26. Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от своите членове – председател, който е председател и на сдружението. При невъзможност да осъществи възложените му функции, дейността му се изпълнява от определен от Управителния съвет негов член.

 

Чл.27. Председателят:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. представлява сдружението;
 4. уведомява членовете на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
 5. извършва и други функции, предвидени от законите в Република България.

 

Чл.28. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет с нотариално заверено пълномощно.

 

Раздел VIII

ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Членуване

Чл.29. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

 

Членски права и задължения

Чл.30. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да излъчва представители в органите на управление на сдружението;
 3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му.

Чл.31. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 2. да спазва Етичния кодекс на сдружението, приет от Общото събрание;
 3. да плаща членския си внос в размера и по начина, определен от Общото събрание, както и да прави имуществени вноски, ако бъде взето решение за това от Общото събрание;
 4. при желание да полага доброволен труд за издигане авторитета на сдружението и постигането на неговите цели и предмет на дейност;
 5. да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението.

 Чл.32. (1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на обявяване в несъстоятелност или при прекратяване.

(2) Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено на друг чрез изрично нотариално заверено пълномощно за конкретни действия.

Чл.33. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членството

Чл.34. (1) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет:

 1. по молба на члена;
 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. при неплащане на членски внос за 1 година;
 4. при системно неизпълнение на задълженията и неучастие в дейноста на сдружението;
 5. при неспазване на Етичния кодекс на сдружението;
 6. при прекратяване и ликвидация на сдружението;

(2) Всяко решение на Управителния съвет относно прекратяване на членство може да се обжалва пред Общото събрание.

 

Раздел IX

ИМУЩЕСТВО. ОТЧЕТНОСТ

Имущество

Чл.35. Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, интелектуална собственост и други, необходими за дейността му, в съответствие с приложимото българското законодателство.

Чл.36. (1) Имуществото на сдружението се формира от:      

 1. членски внос и/или имуществени вноски в размер, определен от Общото събрание;
 2. дарения и средства от/на физически и/или юридически лица в полза на сдружението;
 3. приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на сдружението;
 4. други средства, получени в съответствие с действащото законодателство в Република България.

(2) Сдружението може безвъзмездно да се разпорежда с имущество си за осъществяване дейността във връзка с постигане на своите цели по реда и начина, определени от този Устав и ЗЮЛНЦ.

(3) Платеният членски внос и направените имуществени вноски от напуснал или отпаднал член не се връщат.

Чл.37. Сдружението не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината сдружението реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите му.

 

Отчетност

Чл.38. Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.

Чл.39. Сдружението изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно дейността, финансовото и имуществено състояние на сдружението.

 

Чл.40. Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността на сдружението и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Чл.41. Сдружението изготвя отчетна информация, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, при спазване принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Раздел X

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.42. (1) Сдружението се прекратява и се извършва ликвидация на неговото имущество:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:
  • не е учредено по законния ред;
  • извършва дейност, която противоречи на Конституцията, законите или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
  • е обявено в несъстоятелност.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него или съда лице.

(3) Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, предвидени по отношение неплатежоспособността, съответно несъстоятелността.

 

Раздел XI

СРОК

Чл.43. Съществуването и дейността на сдружението не са ограничени със срок, освен ако друго не бъде прието от Общото събрание.

Раздел XII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл.45. Всички неуредени в Устава въпроси и възникнали спорове се уреждат съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност – Спортен клуб “Бегач”, състояло се на 06 март 2019 г. в гр. София. и допълнен на Общото събрание на 15.02.2023 г.Предстоящи събития

september

22sep10:00Schwarz IT Sofia Bike Relay 2024Корпоративна вело щафета.

october

06oct10:00LIEBHERR Business Run Plovdiv 2024Корпоративна щафета

27oct09:00Sofia Morning Run 2024Парково бягане: 5, 10 или 20 км

november

30nov09:00The Big Tech Run 2024Състезание за IT професионалисти